Arxiu de la categoria: Recerca aplicada

VERIFICACIÓ DELS MODELS METEOROLÒGICS DEL SMC – RESUM ANUAL 2013

Els resultats de la verificació anual del 2013 mostren, en conjunt, un millor comportament del model WRF, especialment pel que fa al pronòstic de la temperatura a l’àmbit de Catalunya. Quant a la distribució espacial, les principals discrepàncies s’observen en aquells punts on l’altitud real de l’estació difereix molt de l’orografia resolta a l’escala del model.

  

INTRODUCCIÓ

El present informe resumeix els resultats de la verificació operativa dels models meteorològics de l‘SMC. Els resultats de la verificació s’agrupen en funció de la font de dades d’observacions i la metodologia utilitzades. El conjunt de tots els resultats permet obtenir una imatge simplificada del grau d’error associat a les principals variables de pronòstic dels models meteorològics del SMC.

MODELS

Les configuracions dels models inclosos en aquest estudi es mostren a la taula següent:

Taula 1. Configuracions dels models considerats en l’estudi. D’esquerra a dreta: nom de la configuració versió del codi, pas de malla, dimensions de la malla (x,y,z), condicions inicials, condicions de contorn, dades del model global utilitzat al domini mare, abast del pronòstic i comentaris addicionals. En blau, el model de referència de l‘SMC.

En aquest informe només s’inclou la verificació de les simulacions de les 00 TU. D’altra banda, donat que cada model presenta dominis diferents, per verificar de forma comparada es calculen els índexs considerant la finestra comuna que resulta de la intersecció de les diferents parelles de dominis (figura 1).

 Figura 1. Dominis dels models WRF (verd) i COSMO (vermell). Esquerra: dominis WRF-09 i COSMO-07.
 Dreta: dominis WRF-03 i COSMO-03.

 

METODOLOGIA

Les metodologies i fonts de dades utilitzades en el procés de verificació es resumeixen a la taula següent

Taula 2. Metodologies i fonts de dades utilitzades en la verificació. D’esquerra a dreta: dades d’observació (veure Annex 1), configuració del model, variables/nivells verificats (veure Annex 2) i índexs utilitzats (veure Annex 3).
 
  Llegir més…

Predicció estacional

 

Freqüentment, abans que comencen l’hivern o l’estiu, hi ha interès per saber si seran estacions anòmales respecte al seu comportament climàtic. Aquest any no ha sigut una excepció i, fins i tot, els comentaris i interès per quin serà el comportament de l’estiu s’han incrementat considerablement arran, d’una banda, de la informació apareguda en el canal francès METEO  i, de l’altra, de la primavera més freda del normal que ha experimentat Catalunya. Recordem que la informació del canal METEO apuntava a un estiu més humit i fred del normal. Concretament aquestes prediccions apunten a una anomalia termomètrica d’entre -1º a -3ºC per a la zona de Catalunya i precipitacions per sobre del normal. El que és més, fins i tot s’ha arribat a titllar el 2013 com a un possible any sense estiu.

 

Figura 1. Predicció estacional per a la temperatura(imatge de l’esquerra) i la precipitació(imatge de la dreta) durant l’estiu del 2013 a Europa segons es va presentar al canal francès METEO.

 

Llegir més…