Arxiu de la categoria: Recerca aplicada

PRESCAT (PRedicció EStadística per conjunts a CATalunya)

 

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha desenvolupat un sistema de PRedicció EStadística per conjunts a CATalunya (PRESCAT) que proporciona prediccions probabilístiques per a la precipitació i la temperatura a alta resolució espacial fins a un horitzó de 10 dies. Aquest sistema parteix del Sistema de Predicció per Conjunts Global (GEFS de les sigles en anglès) de la National Ocean and Atmospheric Agency (NOAA). A partir de les 21 simulacions que formen el GEFS s’estableix entre camps predictands i predictors una funció de transferència basada en l’analogia entre situacions meteorològiques futures i passades i s’aconsegueix, així, la probabilitat d’assolir o no llindars diaris de precipitació i temperatura, d’entre d’altres variables.

S’espera que aquest nou sistema de predicció estadística ajuda tant a l’elaboració dels butlletins de predicció meteorològica diària, com a l’establiment d’avisos de perill meteorològic. A més, complementarà als models de predicció numèrica del temps que actualment utilitza el Servei i que només ofereixen simulacions a un horitzó de pronòstic de 3 dies.

L’elaboració d’un sistema probabilístic de predicció meteorològica ha estat un dels objectius de les línies de recerca del SMC dels darrers anys. En aquest sentit, PRESCAT, desenvolupat per l’àrea de Recerca Aplicada i Modelització (RAM), és el primer d’un seguit de sistemes de predicció per conjunts que s’espera sorgeixin en un futur pròxim. Aquests mètodes són d’elevat interès, atès que permeten capturar l’incertesa inherent en la predicció meteorològica a partir del que s’anomena una anàlisi de sensibilitat.

El projecte, que es va desenvolupar al llarg de tot  l’any 2012, ha com portat la recopilació d’un gran nombre de dades, tant d’observacions en superfície com de reanàlisis de models meteorològics durant els darrers 60 anys. Concretament, a partir de tot el conjunt d’observacions històriques s’han creat malles de dades a diferents resolucions espacials, tot incorporant la influència que l’orografia, la distància a la mar i la disposició geogràfica tenen sobre aquestes variables. Per la seua banda, de les dades de les 21 simulacions del GEFS, formades per un membre de control i 20 membres dispersius, s’han seleccionat les variables predictores més rellevants i s’han adaptat a diferents dominis d’escala sinòptica i de mesoescala. A continuació es passa a la confrontació de les prediccions amb un banc de reanàlisis passats i s’extreuen relacions entre camps meteorològics previstos i les malles observacions, aconseguint d’aquesta manera uns resultats probabilístics d’excedència de certs llindars  per a variables meteorològiques en superfície.

Llegir més…

Simulació meteorològica d’alta resolució en zones d’orografia complexa

El cas del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Introducció

La meteorologia juga un paper molt important sobre tot el que forma part d’un territori. D’una banda, durant un llarg període de temps, el clima contribueix a determinar què hi pot formar part i d’altra banda, de forma més puntual, el temps atmosfèric hi actua directament, a vegades de forma contundent, permetent que alguns elements es mantinguin, es modifiquin, o en alguns casos arribin a malmetre’ls. A grans trets, la vegetació, la fauna, el relleu, la hidrologia i l’activitat humana, entre moltes altres coses, depenen força de la meteorologia i de la climatologia, les quals estan molt desenvolupades en alguns aspectes, però en d’altres, es troben a les beceroles. Els avanços en moltes ciències i diverses activitats humanes han fet que cada vegada es demani una major especificitat en les prediccions meteorològiques, les quals han d’anar precedides per uns bons anàlisi inicials que depenen de bones i nombroses dades observacionals.

Malgrat no disposar d’extenses sèries de dades meteorològiques observacionals, el Parc fou escollit en aquest treball de recerca pel fet que es troba en una zona d’orografia complexa sense l’actuació de l’home, factor que pot modificar algunes variables meteorològiques. També es va tenir en compte la combinació de les influències mediterrània i atlàntica, i per la importància que té a nivell del país i d’Europa. Finalment dir que amb aquest treball, més que una simulació qualitativa del temps s’ha pretès realitzar una simulació que mostri la dinàmica de diferents situacions meteorològiques en zones d’orografia complexa de cara a fer recerca en meteorologia de muntanya, per tal de millorar els pronòstics del temps. Llegir més…