Avís legal

Termes d’ús del Servei Meteorològic de Catalunya

1. INTRODUCCIÓ I DADES IDENTIFICATIVES

Aquests Termes d’Ús regulen l’accés i els usos permesos del website amb URL: https://www.meteo.cat/ i dels serveis continguts al mateix (endavant el WebSite) als efectes de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

El titular d’aquest Website és el SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA (METEOCAT) domiciliat a Carrer Berlín, numero 38-46 4ª planta de Barcelona (08029); i amb CIF Q-0801167-H

El nom de domini meteo.cat és propietat de la Generalitat de Catalunya, Department de Presidència.

Qualsevol comunicació a METEOCAT pot realizar-se mitjançant correu electrònic a la següent adreça smc.meteocat@gencat.cat

METEOCAT és el servei metereològic oficial del Govern de la Generalitat de Catalunya. Fou creat mitjançant la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, com una entitat amb personalitat jurídica pròpia, adscrita al Departament de Medi Ambient.

2. CONDICIONS D’ ACCÉS I ÚS DE METEOCAT

2.1 Informació General

L’ USUARI ha d’acceptar aquests Termes d’Ús. Per això els preguem que els llegeixin, amb deteniment i atenció, i en el supòsit que no els accepti surti d’aquest Website.

Els USUARIS poden, tanmateix, descarregar, emmagatzemar, reproduïr i imprimir una còpia d’aquests Termes d’Ús.

Els Termes d’Ús es complementen amb:

 • Condicions Generals de Compra de Productes i Publicacions
 • Condicions Particulars de cada Producte i Publicació

L’accés al WebSite és gratuït per a qualsevol USUARI; sense perjudici de que l’accés a determinats dels serveis prestats mitjançant el WebSite, així com la compra de productes, es realitzi mitjançant preu i amb subjecció a les seves condicions particulars respectives.

2.2 Informació de l’USUARI

Per a visualitzar la informació i els serveis que ofereix METEOCAT en el Website no és necessari complimentar cap formulari de registre.

Únicament, en els supòsits de contractació de productes i/o serveis mitjançant el pagament de preu l’ USUARI haurà de completar els formularis posats a la seva disposició. En tot cas, l’ USUARI garantitza ser major de 14 anys així com que tota la informació que facilita a METEOCAT, en especial la relativa a les seves dades personals, és exacta i veraç, obligant-se a realitzar les modificacions necessàries quan aquesta informació canvii.

2.3 Obligacions dels USUARIS en accedir a METEOCAT

Els USUARIS en accedir i utilitzar el WebSite s’obliguen, amb  caràcter enunciatiu i no limitatiu, a:

 1. Actuar de bona fe respecte de METEOCAT i de la resta d’ USUARIS.
 2. Respectar la legislació vigent en relació als drets de propietat intel.lectual, industrial, dret a l’imatge, dret a la intimitat i la privacitat, dret de propietat privada tant de METEOCAT como d’altres USUARIS i/o tercers.
 3. No difondre informacions ni continguts que no s’ajustin a la realitat o que puguin ser calumniosos o injuriosos per a altres USUARIS i/o qualsevol tercer i/o METEOCAT; així com no difondre informacions ni continguts que impliquin qualsevol tipus de discriminació i/o ofenses per raó del sexe, la orientació sexual, la raça, creènces religioses i/o polítiques o que puguin considerar-se obscens, ofensius en general i/o contraris als bons costums.
 4. No establir enllaços amb altres websites el contingut del qual pugui ser ofensiu obscè i/o discriminatori en els termes de l’apartat anterior o que siguin sites il.legals o contaris a la finalitat de METEOCAT.
 5. No utilitzar el WebSite de manera impròpia, per a finalitats diferents i/o dificultant les seves utilitats i la seva pròpia finalitat.
 6. No utilitzar el WebSite per activitats il.lícites i/o que infringeixin aquests termes d’ús.

 

3. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL DE METEOCAT

Els USUARIS poden lliurement visualitzar la informació i els continguts del WebSite, a excepció d’aquells que estiguin subjectes a contractació i/o pagament previ.

Els continguts totals o parcials del WebSite, així com aquest quant a presentació visual, grafismes, infografies, dades, textes, bases de dades, imatges i videos, amb caràcter enumeratiu però no limitatiu, integrats dins del WebSite, són elements propietat de METEOCAT o d’altres tercers que l’han autoritzat, i estan protegits per la legislació sobre Propiedad Intel.lectual i de Propietat Industrial i pels Convenis Internacionals en aquesta matèria, sense perjudici dels drets de tercers i amb excepció dels continguts que inserten els USUARIS, els quals són de la seva propietat i són, si s’escau, protegits pel Dret d’Autor, entre d’altres.

Carregar continguts al WebSite pels USUARIS suposa que els mateixos atorguen a METEOCAT les corresponents autoritzacions i llicències per al seu allotjament en el Website i la seva posada a disposició interactiva, amb subjecció als termes i condicions continguts en el WebSite.

Tanmateix, els programes informàtics utilitzats en l’ús i desenvolupament del WebSite són propietat de METEOCAT o dels seus proveïdors de software i estan protegits per les lleis nacionals i Tractats i Convenis internacionals en la matèria.

Estan prohibits, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, respecte d’aquest WebSite i els seus continguts, els actes que es descriuen a continuació:

 1. Qualsevol forma de comunicació pública, per qualsevol procediment, inclosa la posada a disposició del públic de les obres contingudes en el WebSite, de manera que qualsevol persona pugui accedir-hi des del lloc i en el moment que desitji.
 2. Qualsevol forma de distribució de qualsevol material obtingut del WebSite, incloent-hi, però no limitat a, la venda, lloguer i/o préstec.
 3. Qualsevol forma de reproducció directa o indirecta, temporal o permanent, per qualsevol mitjà i de qualsevol forma de la totalitat o part, inclosa la reproducció amb finalitats privades i la descàrrega en l’equip de l’ USUARI.
 4. Qualsevol forma de transformació, total o parcial, dels continguts de qualsevol naturalesa del WebSite.
 5. Qualsevol forma d’accés i/o explotació que inclogui les anteriors o d’altres diferents.
 6. Qualsevol forma, directa o indirecta, d’extracció i/o reutilització de la totalidad o d’ una part substancial del contingut de qualsevol base de dades; i/o l’extracció i/o la reutilització repetida o sistemàtica de parts no substancials d’aquestes.

No obstant, de conformitat amb la Llei 37/2007 de reutilització de la informació del sector públic, els USUARIS que desitjin reutilitzar continguts subjectes a drets de propietat intel.lectual de METEOCAT poden contactar amb aquest amb la finalitat d’obtenir una llicència per a aquesta reutilització.

L’USUARI reconeix que les marques, noms, logotips i d’altres signes distintius continguts en el WebSite són elements propietat de METEOCAT i/o de la Generalitat de Catalunya o, si s’escau, d’altres tercers, protegits per les lleis nacionals i els Tractats Internacionals sobre drets de Propietat Industrial. L’ús no autoritzat o indegut d’aquests elements constitueix una infracció dels drets de Propietat Industrial de METEOCAT o d’aquests tercers.

 

4. INFORMACIÓ CONTINGUDA A METEOCAT

Sens perjudici d’allò establert en l’anterior Terme d’Ús i en el 9 (exempció de responsabilitat de METEOCAT) la informació que es conté i ofereix lliurement en aquest WebSite, sempre que no estigui subjecte a drets de propietat intel.lectual, pot ser utilitzada pels USUARIS de conformitat amb allò que disposa la llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, amb subjecció a les següents condicions:

 1. Que el contingut de la informació no sigui alterat.
 2. Que no es desnaturalitzi el contingut de la informació.
 3. Que es citi la font.
 4. Que s’indiqui la data de la darrera actualització.

 

5. CONTINGUTS SUBMINISTRATS PELS USUARIS

L’ USUARI garantitza a METEOCAT que tots els continguts facilitats i allotjats per ell en el WebSite, amb caràcter enunciatiu pero no limitatiu, imatges, videos, música, textes, símbols, logotips, grafismes, són de la seva exclusiva propietat i que té tots els drets i/o en el seu defecte que l’ USUARI té les preceptives autoritzacions de tercers titulars d’aquests continguts i/o informacions. L’ USUARI assumeix la responsabilitat per la infracció d’aquesta condició, d’essencial importància per a METEOCAT, amb total indemnitat per a aquesta.

L’USUARI concedeix a METEOCAT una llicència no exclusiva per a la reproducció i comunicació pública dels esmentats continguts de tot tipus, a fi de que siguin allotjats en el WebSite i posats a disposició del públic mitjançant el WebSite així com de qualsevol dels canals dels que METEOCAT disposa a las xarxes socials en les que participa actualment (Facebook, Twitter, YouTube) i/o pugui participar en el futur.

Aquesta autorització inclou, tanmateix, el dret de transformació d’aquests continguts a fi i efecte d’adaptar-los al format i la presentació visual del WebSite i/o dels altres canals a les xarxes socials.

Aquest Terme d’Us serà d’aplicació també als continguts que els USUARIS publiquin en els comptes que METEOCAT té a les xarxes socials (Facebook, Twitter, YouTube, i qualsevol altre en el futur) sempre que la regulació pròpia d’aquestes xarxes socials ho permetin.

 

6. PROCEDIMENT EN EL SUPÒSIT D’ ACTUACIONS IL.LÍCITES

En el supòsit que qualsevol USUARI consideri que existeixen fets o circumstàncies que mostren el caràcter il.lícit de la utilització de qualsevol contingut del WebSite o de llocs Web accesibles a través del WebSite i, en particular, de la violació de drets de propietat intel.lectual o industrial, drets d’ imatge, propietat privada u altres drets, haurà d’enviar una notificació a METEOCAT, a l’adreça de correu electrònic  smc.meteocat@gencat.cat, la qual contindrà el següent:

 1. Dades personals del reclamant: nom, adreça, numero de telèfon i adreça de correu electrònic.
 2. Especificació de la suposada activitat il.lícita feta en el WebSite i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precissa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització en els llocs web.
 3. En el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o del seu representant.
 4. Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant, de que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il.lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

 

7. ENLLAÇOS

Els Enllaços continguts en el WebSite tenen la finalitat de facilitar a l’USUARI l’accés a altres llocs web que puguin ser del seu interés.

La informació i elements continguts en els llocs web enllaçats no són elements propietat de METEOCAT. Aquests elements estan protegits per les lleis de Propietat Intel.lectual i Industrial a favor del/s seu/s titular/s, en conseqüència METEOCAT no és responsable de la informació que l’USUARI obtingui mitjançant els enllaços hipertextuals que apareixen en el WebSite i que no estan gestionats directament pel nostre Webmaster.

En el supòsit que un tercer vulgui establir un enllaç a aquest WebSite, aquest enllaç haurà de fer-se, si és possible, a la pàgina principal o home del WebSite. Els enllaços d’altres tipus poden fer-se sempre que quedi constància de l’ URL de METEOCAT.

En tot cas, estàn prohibits els enllaços a aquest WebSite des de llocs web contraris a la llei, la moral o l’ordre públic o que d’altra manera puguin atemptar contra la reputació de METEOCAT.

 

8. MODIFICACIONS

METEOCAT es reserva la posibilitat de fer modificacions en aquests Termes d’Ús sense avís previ, les quals seran efectives passades setenta-dues (72) hores.

 

9. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

METEOCAT no garantitza l’absència de interrupcions o errors en la connexió i/o accés al Website i els seus continguts; tampoc garantitza la seva actualització.

METEOCAT procurarà fer, en el menor temps possible, les actualitzacions i correccions dels errors detectats, així com, subsanar les deficiències o errors en l’accés i/o conexió al WebSite i als seus continguts.

L’ús i l’accés que els USUARIS facin del WebSite i dels seus continguts propietat de METEOCAT o de la resta dels USUARIS, inclús quan aquests estiguin allotjats en els llocs web de les xarxes socials a les que METEOCAT està subscrita, és responsabilitat exclusiva d’aquests. Tot això, sense perjudici de les accions legals que corresponguin a METEOCAT o altres USUARIS i/o tercers per l’ús o accés indegut al Website i als seus continguts i, en particular, per l’atac, supressió, eliminació o destrucció de les mesures tecnològiques que, si s’escau, protegeixen els continguts propis i dels USUARIS.

METEOCAT tampoc respondrà dels errors de seguretat que puguin produir-se ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic dels USUARIS o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix per l’accés i/o la connexió al Website ni pels danys que puguin causar-se per terceres persones mitjançant intromisions il.legítimes fora del control de METEOCAT.

METEOCAT no serà responsable dels errors, inexactituts o omisions en la informació i molt especialment en les prediccions que faciliti, motiu pel qual queda exonerada de qualsevol responsabilitat respecte de la seva fiabilitat, utilitat, reutilització i, en particular, respecte de les expectatives que es generin en els USUARIS.

METEOCAT no serà responsable de l’incompliment de les obligacions que els USUARIS assumeixen en entrar i gaudir del WebSite i que es recullen en aquests Termes d’Ús.

 

10. POLÍTICA DE PRIVACITAT

METEOCAT aplica la següent política de protecció de dades de caràcter personal en el seu tractament:

De conformitat amb allò que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals dels USUARIS i, si s’escau, dels seus empleats, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers creats per i per a METEOCAT i sota la seva responsabilitat, necessaris per a la normal prestació dels serveis d’accés i ús del WebSite.

D’acord amb la normativa aplicable, aquests fitxers es troben inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

En compliment d’allò que estableix l’ article 6 i següents de l’esmentada Llei, l’USUARI tindrà en tot moment dret d’informació, accés, rectificació, cancel.lació i oposició al tractament de les seves dades personals per METEOCAT. Els drets definits podran ser exercitats per l’USUARI, i si s’escau per qui el representi, mitjançant sol.licitut enviada per correu electrònic a smc@meteo.cat o també mitjançant carta signada i adreçada a Carrer. Berlín 38-46, 4ª i 5ª planta, 08029 Barcelona. Aquesta sol.licitut haurá de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’USUARI, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Codi de Identificació Fiscal o DNI o Passaport, i petició en la que es concreta la sol.licitut. En el cas de representació, aquesta haurà de provar-se mitjançant document fefaent.

METEOCAT es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal incloses en els corresponents fitxers i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pérdua, tractament o accés no autoritzat, en compliment d’allò que estableix el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de decembre.

METEOCAT s’obliga a no comunicar les dades de caràcter personal de les quals disposi, llevat que sigui requerit per una autoritat u órgan competent, judicial o administratiu, en l’exercici de les funcions que legalment tingui atribuïdes, per comunicar-los. Per llur compliment METEOCAT respectarà, sempre, les garantíes, normes i procediments previstos a l’ordenament jurídic.

 

11. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

Aquests Termes d’Us i qualsevol altre texte amb caràcter contractual d’aquest Website es regirà per allò disposat per la legislació espanyola i catalana que sigui aplicable.

Els conflictes, controversies i reclamacions entre les parts derivats de l’accés i ús al WebSite i els seus continguts, així com de la interpretació i compliment d’aquests Termes d’Us i qualsevol altre texte amb caràcter contractual d’aquest Website sempre que el seu destinatari sigui una persona consumidora o usuaria, hauran de resoldre’s por mitjà del Sistema Arbitral de Consum si les persones consumidores o usuàries presenten la corresponent sol.licitut davant una Junta Arbitral de Consum.

En defecte, els conflictes, controversies i reclamacions es dirimiran en els Jutjats i Tribunals del domicili de l’USUARI, sempre que aquest visqui al territori de l’estat espanyol; en el supòsit de que l’USUARI visqui a l’estranger o sigui una empresa que no tingui la consideració d’USUARI i/o consumidor de conformitat amb la legislació vigent, les parts es sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

 

12. REGISTRE DELS TERMES D’US:

Aquests Termes d’Ús han estat dipositats en el Registre de Condicions Generals de la Contractació del Registre de Bens Mobles del Registre Mercantil de Barcelona.

Data d'actualització: 29.11.2018